Katsura Yamauchi

12 Jun 2005 - 21:30

biegungen71:
Katsura Yamauchi - solo saxophone

Katsura Yamauchi is a saxophone player from Oita, Japan.
He's been been playing with Misha Mengelberg, Han Bennink, Ernst Reijseger, Barre Phillips, Mototeru Takagi, Toshinoro Kondo, Yoshihide Otomo, Kazuhisa Uchihashi, Yoshimitsu Ichiraku.

http://www.salmosax.com